Metodoloxías
Actividades iniciais
Sesión maxistral
Proba obxectiva
Traballos tutelados
Simulación
Descrición
A atención personalizada resulta esencial para un mellor rendimento do alumno e unha melhor adquisición das competencias esixidas.

Requírese unha participación activa do alumno tanto na aula como nas titorías para que o profesor poida ter o maior número de elementos posíveis para personalizar a docencia.

No seu caso, estableceránse titorías personalizadas e/ou en grupo para orientar aos alumnos no seguimento das sesións maxistrais así como no desenvolvemento das diversas actividades da materia.