Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A7 A8 A12 C3 22 0 22
Prácticas de laboratorio A1 A2 A8 B4 B5 B8 C1 C2 20 14 34
Traballos tutelados A1 A2 A7 A8 A12 B4 B5 B8 C1 C2 C3 14 70 84
Lecturas A1 A2 A4 A5 A7 A8 A12 0 1 1
Presentación oral A1 A4 A7 A12 B4 B6 B9 C4 4 4 8
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado