Materias que se recomenda ter cursado previamente
Guión/616G01018
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación/616G01022
Teoría e práctica da edición e a montaxe/616G01023
Infografía 3D-1/616G01024
Infografía 3D-2/616G01026
Ambientación sonora e musical/616G01028

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Animación 3D-1/616G01032

Materias que continúan o temario

Observacións