Materias que se recomenda ter cursado previamente
Comunicación corporativa/616G01013
Ficción audiovisual/616G01014
Guión/616G01018

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións