Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A2 A4 B1 B3 B4 B10 B11 C1 C4 C6 C8 C9 2 4 6
Sesión maxistral A2 A4 B1 B3 B4 B10 C1 C4 C6 C8 C9 21 21 42
Obradoiro A5 B2 B5 B6 B7 B8 B12 C3 C6 C7 25 75 100
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado