Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B9 C1 C4 C5 C6 C7 C8 17 34 51
Solución de problemas A1 A2 A3 A4 A8 A9 A12 A13 B2 B1 B3 10 20 30
Estudo de casos A11 A12 C3 10 14 24
Discusión dirixida A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A12 A13 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C4 C5 5 5 10
Proba mixta A1 A2 A3 B2 B1 B3 C1 C4 2 18 20
Seminario A1 A2 A3 A4 A11 A12 B2 B1 B3 C1 C3 C4 C5 4 0 4
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado