Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Microeconomía/611G01001
Matemáticas I/611G01009
Matemáticas II/611G01010
Microeconomía e Mercados/611G01012

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións