Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A11 B2 B4 B7 C4 28 0 28
Aprendizaxe servizo A4 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 1 35 36
Proba de resposta múltiple A8 A11 C1 1 45 46
Presentación oral A9 A10 B4 C1 C3 1 11 12
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A6 A7 A9 B8 C3 17 0 17
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado