Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Microeconomía/611G02001
Economía da Empresa: Dirección e Organización/611G02008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Algunhas recomendacións de cara ao maior aproveitamento da asignatura: 

1. Procurar levar a asignatura o máis o día posible. Trátase dunha asignatura que involucra moitos conceptos e elementos teóricos novidosos cuxa comprensión exixe un traballo ordenado e diario. 
2. Mirar con anterioridade a clase os contidos que se van a abordar nos temas (as trasparencias proporán unha serie de lecturas ou textos que son necesarios para a preparación dos temas). Ademáis, tamén en algúns casos se incorporarán materiais adicionáis para a preparación dos contidos temáticos. 
3. Preguntar e cuestionar todo aquelo cuxa comprensión non quede suficientemente clara. 
4. Participar activamente nas discusións e preguntas que se plantexen na clase por parte do profesor. 

Outras recomendacións:

5. Honestidade académica. Espérase que os estudantes teñan unha conducta responsable e honesta tanto durante o desenrolo das clases coma nas probas de avaliación. Calquer forma de deshonestidade académica (copiado, comunicacións no permitidas durante exámenes ou exercicios evaluables, etc.) será penalizada coa máxima severidade posible.
6. Durante as clases, os móbiles permanecerán en "modo avion". Se alguén utiliza o móbil durante a clase poderá ser expulsado.
7. O día da proba de resposta mútiple  está prohibido o acceso a proba calqueira dispositivo tecnolóxico que facilite a comunicación con exterior e o almancenamento de datos. O non cumplimento desta norma, suporá a expulsión do exame e a calificación de cero.