Temas Subtemas
Análise exploratorio de datos nas ciencias da actividade física e o deporte - Depuración e análise de datos.
- Tratamento de valores perdidos.
- Estatística descritiva: unidades de posición, de tendencia central, de dispersión
e de forma.
-Representacións gráficas.
Análise de datos inferencial nas ciencias da actividade física e o deporte
- Contraste de hipótese.
- Relación entre variables: correlación e regresión.
- Técnicas paramétricas e non paramétricas