Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Actividades nas que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe desenvolver de forma autónoma a análise e resolución dos problemas e/ou
exercicios.
Proba de resposta múltiple Exame tipo test con resposta múltiple. Realizarase mediante cuestionario on- line na data oficial de avaliación recollida nos horarios do máster
Sesión maxistral Exposición dos principais contidos teóricos da materia con axuda de medios audiovisuais