Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 5 70 75
Proba de resposta múltiple A10 A11 A12 A13 B2 B6 B7 0 8 8
Sesión maxistral A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 15 2 17
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado