Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 5 0 5
Discusión dirixida A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 0 43 43
Traballos tutelados A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 0 200 200
Actividades iniciais A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 2 0 2
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado