Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A5 A8 A33 B1 B2 B9 2 0 2
Aprendizaxe colaborativa A5 A8 A25 A26 17 34 51
Sesión maxistral A6 A8 A25 A26 A33 B1 B2 B4 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B19 C3 C4 9 16 25
Traballos tutelados A5 A8 A25 A26 B1 B9 4 8 12
Práctica de actividade física A5 A8 A25 B1 B2 20 40 60
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado