Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Metodoloxía de investigación en actividade física e deporte/620G01021
Metodoloxía do rendemento deportivo/620G01024
Iniciación en deportes II (Natación) (optativa)/620G01313
Tecnoloxía en actividade física e deporte/620G01034
Teoría e práctica do adestramento deportivo/620G01037
Dirección e xestión deportiva/620G01038

Observacións