Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 A14 A23 A27 A28 A29 A36 C6 30 30 60
Prácticas de laboratorio A23 A27 A28 A36 B2 C6 7 0 7
Proba mixta A14 A23 A27 A28 A29 B2 B7 B9 B20 C2 2 30 32
Simulación A14 A23 A27 A28 A36 B2 B9 7 0 7
Traballos tutelados A7 A14 A23 A27 A28 A29 A36 B1 B7 B9 B10 B20 C2 C3 C6 0 21 21
Obradoiro A14 A23 A27 A28 B2 B10 7 0 7
Presentación oral A36 B1 B2 B7 B10 C2 0 3 3
Actividades iniciais B1 B7 C3 1 0 1
Solución de problemas A23 A27 A28 A36 B2 B7 C2 C3 C6 0 10 10
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado