Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacitar o estudante para enfrentarse o análise e o deseño urbano, así como os problemas asociados o marco legal urbanístico que plantexa cualquer proxecto de arquitectura. Familiarizarse coa redacción de instrumentos de desenvolvemento urbanístico e cos problemas de implantación e de inserción na ciudade das novas edificacións o urbanizacións. Por último concienciar o estudante das implicacións sociais, económicas, medioambientais e paisaxísticas que conleva una intervención arquitectónica o urbanística. AM6
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8