Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Saídas de campo A6 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B8 C4 C7 C8 3 1 4
Obradoiro A6 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 18 18 36
Análise de fontes documentais A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B8 C7 C8 3 3 6
Esquemas A6 A8 A10 A11 A12 B3 B4 B5 C1 C8 2 2 4
Portafolios do alumno A6 A8 A10 A11 A12 B3 B4 B5 C1 C4 C8 5 5 10
Prácticas a través de TIC A6 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B8 C1 C4 C7 C8 1 5 6
Proba mixta A6 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 2 4
Sesión maxistral A6 A8 A9 A10 A11 A12 B3 B4 B8 C8 3 0 3
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado