Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Calcular integrais dobres e triplas, sobre curvas e sobre superficies. Coñecer as aplicacións prácticas que estas integrais teñen A1
B1
B2
B5
B6
B7
B8
B9
B12
C10
C13
Descubrir as ecuacións diferenciais que modelizan fenómenos físicos e propios da enxeñaría. A1
B3
B20
C16
C18
Formular as ecuacións diferenciais que modelizan fenómenos sinxelos sendo capaz de utilizar rigorosamente a linguaxe matemática. A1
B4
B8
B18
C8
C10
C11
C12
C15
Resolver ecuacións diferenciais. A1
B7
B8
C11
C12
Coñecer, entender e saber aplicar a teoría elemental de xeometría diferencial necesaria na enxeñaría de obras públicas e, en particular, para outras materias. A1
B8
C10
C12
Descubrir novas posibilidades de MATLAB útiles para a integración, a resolución de ecuacións diferenciais e a xeometría diferencial. A2
B15
B18
C3
Desenvolver a capacidade de análise e o pensamento crítico. A1
B2
B8
C7
C10