Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B1 B8 C10 C15 0.5 0 0.5
Sesión maxistral A1 A2 B12 B15 B18 B20 C3 C12 28 28 56
Seminario A1 A2 B4 B15 B8 B7 C3 C7 C10 C18 C8 28 28 56
Solución de problemas A1 A2 B2 B3 B4 B9 B8 B7 C10 C11 C12 C13 C15 C16 0 10 10
Proba de resposta breve A1 B5 B8 C10 C12 2 7 9
Proba mixta A1 B6 B8 B7 C10 C11 C12 3 10.5 13.5
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado