Materias que se recomenda ter cursado previamente
Álxebra/632G01001
Cálculo/632G01002

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións