Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta breve A1 A2 B2 B3 B4 B9 B7 C13 C15 Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/ 4
Proba obxectiva A1 A2 B1 B2 B3 B4 B8 B18 B7 C10 C11 C12 C15 C16 Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/ 100
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B3 B5 B12 B6 B8 B18 B20 C3 C7 C10 C11 C12 Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/ 2
Solución de problemas A1 A2 B1 B2 B3 B4 B9 B12 B15 B8 B18 B7 C3 C12 C13 C15 C16 C18 C8 Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/ 4
 
Observacións avaliación

Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221 para maior información

Para aprobar en calquera das dúas oportunidades ordinarias será necesario obter unha calificación global igual ou superior a 50 puntos sobre 100.

A avaliación realizarase a través dun exame realizado nas datas establecidas pola Xefatura de Estudos. Na primeira oportunidade poderase obter unha puntuación adicional á calificación do exame de ata 10 puntos sobre 100 en función da calificación obtida nas probas de seguemento realizadas na clase e do grao de asistencia á clase. Esta bonificación non se aplicará na segunda oportunidade.

O enunciado dos exames presentarase no mesmo idioma en que se imparten as clases da asignatura. Se un alumno quere dispoñer do enunciado do exame en outro dos idiomas establecidos terao á súa disposición previo aviso. O alumno pode contestar o examen en calquera dos idiomas oficiais ou tamén, se así o prefire, en inglés.
Nos exanes non se permitirá a consulta de ningún tipo de documento. Calquera documentación adicional que se precise será proporcionada co enunciado.
Nos exames non se poderá utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico avanzado. Só se permitirá o uso dunha calculadora científica básica (esto é: unha calculadora que permita exclusivamente realizar operaciones aritméticas e avaliar funcións elementais con un número reducido de memorias numéricas, sen ningunha outra capacidade de ningún tipo).
A utilización de documentos ou dispositivos ilícitos, así como a copia por calquera medio durante a realización dun examen serán consideradas actividades fraudulentas de carácter grave.