Materias que se recomenda ter cursado previamente
Álxebra/632G01001
Cálculo/632G01002
Ampliación de cálculo/632G01010

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Informática e Programación/632G01034

Observacións