Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A9 A13 B11 B12 B19 C2 10 10 20
Prácticas a través de TIC A9 A13 B1 B2 B3 B5 B9 B11 B15 B6 B8 B18 B19 B17 B20 B7 C3 C13 C18 C2 20 50 70
Proba práctica A9 B2 B3 B12 B8 B7 C18 C19 2 6 8
Lecturas A9 A13 B6 B17 B20 C2 0 3 3
Presentación oral A9 A13 B4 B10 B12 B20 C16 C17 C18 C9 C19 1 10 11
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado