Metodoloxías
Presentación oral
Prácticas a través de TIC
Proba práctica
Descrición
O alumno contará co apoio do profesor para resolver calquera dúbida na implementación dos contidos cientificos da materia nas distintas plataformas utilizadas no curso (TIC´s)