Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Nestas clases maxistrais o profesor expón os coñecementos e destrezas teóricos que o alumno debe adquirir para afrontar con autonomía a materia
Prácticas a través de TIC O alumno terá que desenvolver os contidos expostos no programa en dúas plataformas informáticas
Proba práctica Plantease a resolución de casos diversos orientados a comprensión dos materiais estudados
Lecturas
Durante o curso o alumno contará con diferentes materiais relacionados coa materia
Presentación oral O alumno realizará unha presentación dun tema da materia do curso