Temas Subtemas
1. Biofísica • Tema 1.1: Magnitudes físicas. Medida, dimensións e unidades.
• Tema 1.2: Enerxía mecánica. Conservación. Rozamento.
Medios deformables. Elasticidade.
• Tema 1.3: Biorreoloxía e Fluídos. Principios de hidrostática.
Principios de hidrodinámica. Fluidos reais.
• Tema 1.4: Calor e temperatura. Propagación da calor.
Primeiro e Segundo Principios da Termodinámica.
• Tema 1.5: Movemento vibratorio. Son. Ultrason
• Tema 1.6: Electricidade. Cargas, campos e potenciais eléctricos. Elementos eléctricos activos e pasivos.
Electrocinética continua e alterna. Magnetismo.
• Tema 1.7: Radiación electromagnética. Espectro electromagnético. Radioactividade.
2. Bioquímica • Tema 2.1 Biomoléculas e bioelementos.
• Tema 2.2 Glúcidos estrutura e función
• Tema 2.3 Lípidos estructura e función
• Tema 2.4 Ácidos nucleicos
• Tema 2.5 Proteínas estructura e función
• Tema 2.6 Enzimas e cinética enzimática
• Tema 2.7 Introducción ao Metabolismo
• Tema 2.8 Introducción á Bioloxía Molecular