Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A2 C8 2 2 4
Sesión maxistral A1 A2 B1 C8 29 29 58
Solución de problemas A1 A2 B2 9 21 30
Prácticas de laboratorio A2 C5 C3 9 11 20
Prácticas a través de TIC A2 C1 6 12 18
Proba obxectiva A2 C8 3 0 3
Proba práctica A2 C1 C3 C8 1 0 1
Traballos tutelados A17 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C8 C9 1 11 12
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado