Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da asignatura por parte dos profesores responsables indicando o programa da materia e as pautas para a sua evaluación.
Sesión maxistral Explicación pormenorizada dos distintos temas e subtemas teóricos da materia.
Solución de problemas Resolución de problemas por parte dos alumnos co auxilio do profesor. Parte dos mesmos os realizan os alumnos de forma autónoma, induvidualmente o en parella.
Prácticas de laboratorio Faranse prácticas de laboratorio reais coa participación activa dos alumnos dentro das posibilidades que nos brinda a Escola. Inclúese a toma de datos e o seu tratamento, así como a entrega dos resultados.
Prácticas a través de TIC Faranse prácticas virtuais a través de páxinas web adecuadas. O alumno terá que supoñer casos, tomar datos e tratalos. Os resultados se entregarán o Profesor para a sua evaluación.
Proba obxectiva Exame dos contidos teóricos e prácticos da materia, con especial atención á resolución de problemas.
Proba práctica Realización dunha proba basada nos coñecimentos e destrezas adquiridos no laboratorio
Traballos tutelados Os alumnos realizarán un traballo de cada Tema da materia a proposición do Profesor. Dito traballo será entregado para a súa evaluación.