Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A19 A17 A15 A13 A12 A8 A7 A6 A5 A3 C1 C8 9 25 34
Sesión maxistral A1 A17 B1 B2 B3 B4 B5 C3 C6 C9 9 23 32
Prácticas de laboratorio A15 A16 A17 A19 C7 40 30 70
Proba mixta A19 A17 A16 A15 A13 A12 A7 A6 A5 A1 C1 C2 C6 C7 C8 2 0 2
 
Atención personalizada 12 0 12
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado