Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas C2 0 8 8
Aprendizaxe colaborativa B6 B7 C2 3 0 3
Presentación oral C2 C3 C6 8 10 18
Sesión maxistral C4 C8 10 10 20
Portafolios do alumno A5 A7 A11 C1 C2 0 16 16
Traballos tutelados A11 C2 C3 C6 C8 0 9 9
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado