Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Traballo escrito, con seguimento do profesor titular da materia. Consiste nun traballo escrito de 6 - 7 páxinas, Times New Roman 12, dobre espazo. Tema no campo da xeriatría e xerontoloxía. Os alumnos poden elixir o título, pero débese consultar co profesor encargado da materia antes de realizar o traballo. Os profesores dispoñen do programa informático "Turnitin" que axuda a evitar o plaxio.
Este traballo probablemente será a base da presentación, a menos que se pida permiso expresamente.