Materias que se recomenda ter cursado previamente
Inglés I/653491019

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

O profesor da materia "Inglés 1" é o mesmo que o que imparte "Inglés 2".

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático.