Metodoloxías Descrición
Lecturas Artigos, textos e diversos 'hand outs' ao longo do curso. Vídeos e outros materiais audiovisuais.
Aprendizaxe colaborativa Traballo colaborativo, co uso de TIC's cando sexa necesario.
Presentación oral Presentacións en clase, sen utilizar apuntamentos escritos, apoiadas por PowerPoint ou similar. Un ensaio durante o curso: a presentación final terá lugar cara ao final do cuadrimestre. Posible estrutura (opcional): TÍTULO, CONTIDO, CORPO DA PRESENTACIÓN, RESUMO E CONCLUSIÓNS.
Sesión maxistral Clases semanais impartidas polo profesor titular.
Portafolios do alumno Traballos escritos en casa, asistencia e participación.
Traballos tutelados Traballo escrito, (para os detalles: ver Atención Personalizada)