Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A8 A9 A12 A13 A18 A19 A21 A25 A29 A32 A33 B4 B6 B7 B8 B13 B14 B18 B19 B25 B36 B37 C6 C7 15 40 55
Eventos científicos e/ou divulgativos A3 A4 A6 A10 A13 A17 A19 A34 B1 B3 B5 B6 B12 B29 B34 B36 C1 C3 C5 3 6 9
Lecturas A2 A3 A7 A20 A27 B36 C6 1 8.5 9.5
Actividades iniciais A3 A4 A16 A23 A34 B1 B6 B12 B15 B26 B37 C7 C8 2 5 7
Obradoiro A1 A3 A7 A13 A15 A23 B2 B3 B9 B11 B26 B36 C4 C7 C8 10 0 10
Estudo de casos A2 A3 A4 A6 A7 A13 A15 A16 A17 A19 A20 A23 A27 A34 B1 B2 B3 B6 B9 B11 B12 B26 B36 B37 C4 C6 C7 C8 3 14 17
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado