Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son: - Conceptos xerais.
- Fiabilidade.
- Mantenibilidade.
- Efectividade.
BLOQUE I: CONCEPTOS XERAIS Tema 1: Introdución á enxeñaría de sistemas.
Tema 2: Utilidade dos sistemas.
BLOQUE II: FIABILIDADE Tema 3: Introdución á fiabilidade.
Tema 4: A fiabilidade no tempo.
BLOQUE III: MANTENIBILIDADE Tema 5: Introdución á mantenibilidade.
Tema 6: Concepto de mantemento de sistemas e plan de mantemento.
Tema 7: Figuras de mérito de mantenibilidade.
Tema 8: Conexión fiabilidade-mantenibilidade.
Tema 9: Prediccións de mantenibilidade.
Tema 10: Asignación de obxectivos de mantenibilidade.
Tema 11: Políticas de mantemento preventivo.
BLOQUE IV: EFECTIVIDADE Tema 12: Introdución á disponibilidade.
Tema 13: Modelo tradicional de disponibilidade.
Tema 14: Modelo de efectividade de modelos multifuncionais.