Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A14 B5 B6 B11 B12 C2 C3 C4 C7 C12 C13 10 15 25
Traballos tutelados A14 B5 B6 B11 B12 C2 C3 C4 C7 C12 C13 5 20 25
Estudo de casos A14 B5 B6 B11 B12 C2 C3 C4 C7 C12 C13 10 15 25
Sesión maxistral A14 B5 B6 B11 B12 C2 C3 C4 C7 C12 C13 20 17.5 37.5
 
Atención personalizada 12.5 0 12.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado