Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A14 B5 B6 B11 B12 C2 C3 C4 C7 C12 C13 Consistirá na realización de diversas entregas durante o curso 80
Estudo de casos A14 B5 B6 B11 B12 C2 C3 C4 C7 C12 C13 Consistirá na realización de diversas entregas durante o curso 20
 
Observacións avaliación

No caso de alumnos con algunha entrega suspensa, deberán entregala na segunda oportunidade
(xullo), gardándose as notas das entregas aprobadas dos traballos tutelados e no estudo de casos ata a convocatoria de segunda oportunidade.

O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e
dispensa académica de exención de asistencia será avaliado en función
das súas particularidades específicas.