Metodoloxías
Obradoiro
Sesión maxistral
Descrición
Durante as sesións maxistrais poderase expor as dúbidas que xurdan por teams. Posteriormente e vía correo electrónico tamén se poden expor dúbidas sobre os temas expostos en clase. Ademáis en cada tema haberá un foro/chat para as dúbidas.
Durante os talleres realizarase atención personalizada para resolver as dúbidas e problemas que lle xurdan ao alumno.
Para a preparación da proba obxectiva, na apartado presentación oral, contarase coa axuda do profesor para elixir o contido que se vai a presentar.