Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Manexar os principios básicos da química xeral, a química orgánica e a química inorgánica. A8
B7
C3
Manexar as leis básicas que regulan as reaccións: termodinámica, cinética e equilibrio. A8
C3
Resolver exercicios e problemas de forma completa e razoada A8
B7
C3
Aplicar de forma adecuada os conceptos teóricos no laboratorio mediante o uso correcto e seguro do material básico e dos equipos B1
B4
Usar una linguaxe rigorosa na química B2
Presentar e interpretar datos e resultados B6
B7