Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O estudante: asimila e toma apuntamentos. Formula dúbidas e cuestións
Solución de problemas Resolución de cuestionarios e boletíns de exercicios. O estudante traballa individualmente ou en grupo, formula dúbidas e cuestións
Prácticas de laboratorio Lectura comprensiva da práctica. Leva a cabo o traballo experimental. Formula e resolve os cálculos numéricos asociados así como as cuestións que se lle formulen. Examina e valora o resultado final.
Traballos tutelados Realización de estudos dirixidos. Presentación e corrección.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe do estudante