Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A8 30 43.5 73.5
Solución de problemas B7 B1 20 28.4 48.4
Prácticas de laboratorio A8 B4 B6 B7 C3 5 2.5 7.5
Traballos tutelados B2 B7 C3 1 2 3
Proba obxectiva A8 B1 4 12 16
 
Atención personalizada 1.6 0 1.6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado