Código Competencias do título
A3 Explicar o proceso de cambio adaptativo do sistema nervioso dentro do marco evolutivo.
B4 Saiban ler e obter información relevante de publicacións científicas.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.