Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 19 28.5 47.5
Seminario A3 B4 C1 C3 3 4.5 7.5
Prácticas de laboratorio A3 5 6 11
Debate virtual B4 C1 C2 C3 2 3 5
Actividades iniciais C3 1 0 1
Proba mixta A3 C1 2 0 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado