Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os cambios adaptativos experimentados polo sistema nervioso e órganos dos sentidos durante o curso da evolución. AI3
BI4
CI1
CI3
Manexar e analizar bibliografía especializada BI4
CI1
CI2
CI3