Temas Subtemas
1.As novas Directivas de Contratación Pública
-DIRECTIVA 2014/23/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 relativa á adxudicación de contratos de concesión

-DIRECTIVA 2014/24/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 sobre contratación pública e pola que se deroga a Directiva 2004/18/CE

-DIRECTIVA 2014/25/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 relativa á contratación por entidades que operan nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servicios postais e pola que se deroga a Directiva 2004/17/CE
2.Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 Sistemática
Novidades