Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 6 6 12
Proba obxectiva A1 A3 1 0 1
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 15 30
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A4 A5 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B16 15 15 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado