Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Para facilita-la correcta comprensión dos contidos explicados complementarase o seu estudio con casos concretos e coa análise efectuada pola xurisprudencia.
Proba obxectiva Para valora-lo coñecemento dos principais aspectos explicados realizase unha proba obxectiva.
Sesión maxistral O contido da materia exporase a través da súa explicación nas clases presenciais.
Análise de fontes documentais Para estudia-la asignatura será necesario acudir á lexislación, as principais aportacións doctrinais e a análisie da xurisprudencia.