Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A1 0 25 25
Solución de problemas A1 A2 A7 A8 A9 A10 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 5 15 20
Sesión maxistral B4 B5 20 25 45
Estudo de casos B1 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C4 C6 5 30 35
Discusión dirixida A5 B3 B7 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 5 15 20
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado