Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito Inmobiliario e da Construción I/612943309

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Dereito Inmobiliario e da Construción III/612943311

Observacións